Przejdź do treści

STREFA KURSANTA

Niezbędne informacje dla przyszłych kierowców

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), które – według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki PKK dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym. Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w wydziale komunikacji. Wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy, kandydat powinien złożyć orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (skierowanie na badania otrzymasz u nas w biurze – koszt badania 120 zł, lub zrobić badania u dowolnego lekarza medycyny pracy – koszt około 200 zł), wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, oraz – jeśli jest wymagana – zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK, który następnie osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem przekazuje do ośrodka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem szkolenia, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W oparciu o numer PKK oraz numer PESEL, WORD pobiera zaktualizowany profil osoby, która ukończyła szkolenie i zamierza przystąpić do egzaminu. W przypadku pozytywnego wyniku obu części egzaminu, WORD aktualizuje PKK o odpowiednią informację i przesyła profil do starostwa. Na podstawie otrzymanych danych, starostwo wydaje decyzję administracyjną o uzyskaniu przez kandydata uprawnień do kierowania pojazdami i przekazuje zamówienie dokumentu do producenta. Czas oczekiwania na na prawo jazdy wynosi do 30 dni, jednak w przeważającej większości proces ten trwa krócej (około 2 tygodnie). Przebieg procesu powstawania naszego prawa jazdy można śledzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pod tym adresem www.kierowca.pwpw.pl (system pokazuje tylko te sprawy, które są w trakcie realizacji).


Informacje o egzaminie Państwowym teoretycznym:

Część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy będziesz zdawał w sali wyposażonej w komputery z ekranami dotykowymi. Egzaminator (po sprawdzeniu tożsamości), wskaże Ci stanowisko jakie masz zająć.

Egzamin teoretyczny obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt);

Na te pytania będziesz udzielał odpowiedzi TAK lub NIE. Na przeczytanie każdego pytania będziesz miał 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi będziesz miał 15 sekund.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt).

Na te pytania będziesz udzielał odpowiedzi A,B lub C. Na przeczytanie każdego pytania i udzielenie odpowiedzi będziesz miał 50 sekund.

Odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania możesz uzyskać 74 punkty. Aby uzyskać pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu musisz uzyskać co najmniej 68 punktów.

Czas egzaminu: 25 minut.

Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu jest ważny bezterminowo.


Informacje o egzaminie Państwowym praktycznym:

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

Plac manewrowy:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Musisz zaprezentować, że potrafisz sprawdzić:
 • a. poziom oleju w silniku,
 • b. poziom płynu chłodzącego,
 • c. poziom płynu hamulcowego,
 • d. poziom płynu w spryskiwaczach,
 • e. działanie sygnału dźwiękowego,
 • f. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • g. działanie świateł mijania,
 • h. działanie świateł drogowych,
 • i. działanie świateł hamowania „STOP”,
 • j. działanie świateł cofania,
 • k. działanie świateł kierunkowskazów,
 • l. działanie świateł awaryjnych,
 • m. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeśli występuje;

Dwie spośród czynności określonych w pkt 1 jakie będziesz musiał wykonać zostaną wylosowane przez komputer. Egzaminator przekaże Ci informację o tym jakie to zadania.

2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

3. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu;
 • płynne ruszenie: opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 • płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
 • nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
 • nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
 • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

Ruch drogowy

Zadania egzaminacyjne:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
 6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
 9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
 10. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 11. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:
 12.  prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 13. skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 14. równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:

 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
 • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
 1. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe
 2. Przejazd przez tunel
 3. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego
 4. Wykonanie manewru wyprzedzania
 5. Wykonanie manewru omijania
 6. Wykonanie manewru wymijania
 7. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
 8. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo
 9. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo
 10. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
 11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
 12. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe
 13. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Dokonywanie zmiany biegów na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę. Pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50km/h
 14. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem

Kryteria oceny

Pozytywny wynik egzaminu otrzymasz jeżeli poprawnie wykonasz zadania ujęte powyżej.
Negatywny wynik otrzymasz jeżeli:

 1. dwukrotnie nieprawidłowo wykonasz to samo zadanie egzaminacyjne,
 2. egzamin został przerwany przez egzaminatora gdyż twoje zachowanie zagrażało bezpośrednia życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Czas trwania części praktycznej egzaminu państwowego

Przepisy określają, że minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 40 minut. Zastrzeżeniem jest możliwość zakończenia egzaminu przez egzaminatora po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.


Opłaty za egzaminy Państwowy na prawo jazdy kat. B:

 • egzamin teoretyczny 30 zł
 • egzamin praktyczny 140 zł

Najbliższe wolne terminy egzaminów możesz sprawdzić pod tym adresem

Terminy Egzaminów


Posiadając prawo jazdy kat. B będziesz mógł poruszać się:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg);
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Nie zwlekaj dłużej, zapisz się na najbliższy kurs i zdaj z nami prawko za pierwszym razem !